עבודת הביקורת ברשויות המקומיות הינה ייחודית ומורכבת, שונה מביקורת המבוצעת
ע"י מבקרים פנימיים, ובשל כך נוצר צורך בכתיבת הנחיות מקצועיות המתייחסות
לעבודת המבקרים ברשויות המקומיות.

להלן הנחיות ומידע מקצועי על פיהם אמור מבקר הרשות המקומית לפעול, וכן חוות-דעת
משפטיות רלוונטיות לעבודת המבקרים.