מטרות

האיגוד שם לו למטרה, בתקנונו הרשמי, את המטרות והיעדים הבאים:

קידום מקצוע הביקורת ברשויות המקומיות. שימור, טיפוח וקידום מוסד הביקורת ברשויות המקומיות ומעמד המבקר בהן.

קידום הידע המקצועי של חברי העמותה בתחומי המנהל הציבורי ובתחומי הביקורת ברשות המקומית.

גיבוש ופירסום כללים מחייבים וגילויי דעת מקצועיים.

גיבוש דפוסים לקידום המנהל וטוהר המידות ברשויות המקומיות.

פעילות לקידום החקיקה וחקיקת המשנה בתחומי פעילויות השלטון המקומי.

הקמת גופים או השתתפות בפעילותם של גופים אחרים שמטרתם מחקר, לימוד, קידום ושיפור הליכי המנהל והביקורת בשלטון המקומי.

מתן עזרה, הדרכה, יעוץ וביצוע מחקרים וסקרים בכל הנוגע לענייני המנהל והביקורת בשלטון המקומי.

גיבוש כללי אתיקה מקצועית. פעילות למטרת שיתוף וייצוג הולם של העמותה במוסדות המטפלים ברשויות המקומיות ובתאגידים של מבקרים פנימיים.

ייצוג חברי העמותה בכל גוף ציבורי העוסק במעמדו, בקידומו ובשמירת זכויותיו של המבקר.