בחלק זה של האתר מובאים חוקים, נהלים, הנחיות ופיסקי-דין הרלוונטים לעבודת המבקרים ברשויות המקומיות, לפי החלוקה הבאה:

הבסיס החוקי לעבודת המבקר - סעיפי חקיקה המופיעים בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות, והמתייחסים באופן ישיר לתפקיד מבקר הרשות המקומית, סמכויותיו, דרכי מינויו ופיטוריו, דוח המבקר, הוועדה לענייני ביקורת.

חוקים - חוקים נוספים, וכן כללים והנחיות מטעם משרד הפנים, היועץ המשפטי לממשלה,החשובים לעבודת המבקר.

פיסקי- דין - פיסקי-דין שהתקבלו בנושאים הקשורים באופן ישיר או עקיף במבקרי הרשויות המקומיות או בעבודתם.