להלן יפורטו חוקים ותקנות בעלי חשיבות לעבודת מבקרי הרשויות המקומיות, בנושאים מוניציפליים שונים (ארנונה, מכרזים, רישוי עסקים, חופש המידע ועוד).

כמו-כן מוצגים כללים ונהלים מחייבים ברשויות המקומיות, כגון: נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, נוהל מתן תמיכות, וכו'.