הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת המשנה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת ברשות המקומית, כדלקמן:

עיריות - פקודת העיריות (מעודכן עד תיקון מס' 80 מיום 14.01.02) וכן תקנות העיריות המתייחסות לדוח מבקר העירייה, מכרזים, וספירות מלאי.

מועצות מקומיות - צו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950, וצו המושל הצבאי ביהודה ושומרון.

מועצות אזוריות - צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, וכן צו בדבר ניהול מועצות אזוריות ביהודה ושומרון. ותיקון תשס"ז (2) לפקודת המועצות האיזוריות (סעיף 13 ה) מתאריך 10.4.2007 המחייב גם את המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת.