איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מאגד ומייצג את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי בישראל בכלל הרשויות המקומיות - בערים, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות.

האיגוד הינו עמותה ציבורית וולונטארית רשומה, בעלת ותק רב-שנים, שיעודה הוא הטיפול בענייניהם המקצועיים המשותפים והייחודיים של חבריה, מבקרי הרשויות המקומיות. האיגוד מנוהל ע"י הנהלה, אשר נבחרת על ידי אסיפה כללית ועל בסיס תקנון מאושר.

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח חוקים נפרדים ייחודיים לה - פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות. בכך היא גם נבדלת מקצועית ותיפקודית משאר תחומי הביקורת בארץ.

מבקרי הרשויות המקומיות מהוים בעיריות ובמועצות המקומיות מעין "זרוע" מבקרת בעלת מעמד עצמאי מיוחד, המשלבת ביקורת פנים ציבורית עם אלמנטים מקצועיים של ביקורת חיצונית. פעילותם מעוגנת בחוקים שצוינו לעיל ומכוחם היא פועלת בכלל המגזר המוניציפלי. החקיקה אף הורחבה בשנים האחרונות באופן המחייב מינוי מבקרים בכל הרשויות המקומיות בארץ , ואכן ציבור המבקרים, המונה כיום כ-150 מבקרי רשויות במעל 160 רשויות - הולך וגדל בהתאם.

לאיגוד ערוצי שיתוף פעולה עם ארגונים ארציים והוא שואף לעודדם ולהפרותם הדדית ככל הניתן.

טבעי הדבר שעקרונות עצמאותם ואי-תלותם של מבקרי הרשויות מנחים גם את מדיניות האיגוד, המתמקדת בביסוס המקצוע ובחיזוק מעמדו במינהל הציבורי הישראלי, תוך מכוונות, פתיחות והירתמות לקידום יעדי מינהל תקין, איכות השלטון המקומי ושיפור המערכות הציבוריות.

האיגוד דוגל בשיתוף פעולה עם מערכות ממלכתיות וארציות אחרות במטרה לתרום לקידום הביקורת בישראל, לטיפוח איכותה ומקצועיותה.האיגוד מנהל פעילויות מקצועיות יעודיות בתחומים הבלעדיים למבקרי רשויות מקומיות, במישור החקיקה בכנסת, במסגרות של השתלמויות מקצועיות, כנסים, חילופי מידע עם ארגונים שונים, הכנת חומר מקצועי. כמו-כן פועל האיגוד לייצוג ציבור חבריו בתחום חיזוק ושמירה על מעמדו וסביבת עבודתו.

כל גורם שטובת המינהל הציבורי התקין לנגד עיניו מוזמן לראות בנו מען ושותפים נאמנים הפתוחים לכל רעיון, הצעה ומעש שעניינם הביקורת בישראל בכלל ובשלטון המקומי בפרט.

לסיכום:

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מאגד בקרבו את מבקרי הגופים המוניציפליים - העיריות, המועצות המקומיות והאזוריות ומשמש להם מסגרת מקצועית וארגונית וולונטארית לטיפול בענייניהם המקצועיים המשותפים, לשימורם לטיפוחם ולקידומם.
האיגוד מעונין ופתוח לשתף פעולה עם כל גורם בעל ערכים ומטרות דומים.
אתר האינטרנט של האיגוד יסייע בשפור הקשר עם ובין חבריו בפרט והציבור הרחב בכלל וכן בהפצת מידע מקצועי.